.....
2008/tyubu Meeting.

.....
2008/Hokkaido Furano Meeting.

.....
2008/Karuizawa Meeting.

.....
2007/Hokkaido Furano Meeting.

.....
2007/Karuizawa Meeting.

.....
2007/Kobe OASIS Meeting.

.....
2006/Karuizawa Meeting.

.....
2006/Kobe OASIS Meeting.

.....
2005/2nd.Kanto Boost Meeting.

.....
2005/Full Open Meeting.

.....
2005/New NC-RoadSter(Tokyo,Kokugikan)

.....
2005/Karuizawa Meeting.

.....
2005/Kobe OASIS Meeting.

.....
2004/1st.Kanto Boost Meeting.

.....
2004/Tyubu Meeting.

.....
2004/Full Open Meeting.

.....
2004/Karuizawa Meeting.

.....
2003/Tyubu Meeting.

.....
2003/Karuizawa Meeting.

.....
2002/Karuizawa Meeting.